Asortyment

Kartoteki towarowe

Kartoteki asortymentowe w programie magazynowym WMS.net są zbiorem informacji o towarach, które są składowane w magazynie. Kartoteka asortymentowa zawiera informacje o takich parametrach towaru jak:

Kartoteki asortymentowe w programie magazynowym WMS.net są bardzo ważne dla prawidłowego funkcjonowania magazynu. Kartoteka asortymentowa zapewnia dostęp do wszystkich informacji o towarach, które są składowane w magazynie. Kartoteka asortymentowa jest używana do kontroli ilości towaru w magazynie, do obliczania wartości towaru oraz do identyfikacji towaru.

WMS kartoteki towarowe

Kolumny tabeli

Kartoteka towarowa w systemie magazynowym WMS.net wyświetla dane o produktach w formie tabeli, która zawiera następujące kolumny:

W tabeli przedstawione są istotne informacje o produktach, które umożliwiają łatwe zarządzanie kartoteką towarową. Użytkownik może sortować, filtrować i wyszukiwać dane w tabeli, aby znaleźć potrzebne informacje o produktach. 

Polecenia dostępne na pasku narzędzi

W celu uzyskania dostępu do rejestru kartotek asortymentowych, należy przejść do zakładki "KARTOTEKI" i kliknąć na pozycję menu "Asortyment".

Pasek poleceń rejestru asortymentu w systemie magazynowym WMS.net oferuje różne funkcje, które umożliwiają zarządzanie asortymentem w sposób efektywny i elastyczny. 

Wszystkie poniższe polecenia, z wyjątkiem polecenia "Dopisz", wymagają wcześniejszego zaznaczenia kartoteki asortymentu. Dzięki nim użytkownik ma możliwość efektywnego zarządzania asortymentem, dokonywania zmian, sprawdzania stanu magazynowego i generowania wydruków związanych z towarem.

Poniżej przedstawiamy dostępne polecenia na pasku poleceń.

Polecenie "Dopisz" umożliwia dodanie nowej pozycji do rejestru asortymentu. Użytkownik może wprowadzić niezbędne informacje o towarze, takie jak nazwa, kod, jednostka miary, cena, dostawca itp.

Polecenie "Dopisz" otwiera formularz do dodawania nowego asortymentu, który składa się z trzech zakładek:

Polecenie "Edycja" pozwala na modyfikację istniejących danych w kartotece asortymentu. Użytkownik może zmieniać informacje dotyczące nazwy, kodu, jednostki miary, ceny, dostawcy itp.

Polecenie Edycja służy do wprowadzania zmian w utworzonych kartotekach asortymentowych. Formularz edycji jest taki sam, jak w przypadku dopisania, jednak w przypadku edycji nie można zmieniać danych w polu Indeks magazynowy. 

Podgląd

Polecenie Podgląd otwiera listę rozwijaną z poleceniami:

Polecenie "Podgląd" umożliwia wyświetlenie szczegółowych informacji o wybranej pozycji z rejestru asortymentu. Użytkownik może sprawdzić wszystkie dane dotyczące towaru, takie jak nazwa, kod, jednostka miary, cena, dostawca itp.

Wydruki

Polecenie "Wydruki" umożliwia wygenerowanie wydruków związanych z rejestrem asortymentu. Użytkownik może drukować listy towarowe, etykiety, karty produktowe i inne dokumenty związane z asortymentem.

Wciśnięcie przycisku Wydruki spowoduje rozwinięcie listy z poleceniami Etykietka oraz Historia. Polecenie Etykietka otwiera okno umożliwiające pobranie pliku PDF z etykietą asortymentu.

Polecenie "Wydruki" rozwija listę z poleceniami:

Kopiuj

Polecenie "Kopiuj" umożliwia skopiowanie wybranej pozycji z rejestru asortymentu. Użytkownik może skopiować dane towaru, co jest przydatne w przypadku tworzenia nowych pozycji na podstawie istniejących.

Polecenie Kopiowanie pozwala na skopiowanie zaznaczonej kartoteki asortymentowej poprzez nadanie nowego Indeksu magazynowego.

Historia

Polecenie "Historia" pozwala na śledzenie historii zmian w rejestrze asortymentu. Użytkownik może sprawdzić, kiedy i przez kogo dokonano zmian w danych dotyczących poszczególnych towarów.

Polecenie Historia otworzy okno, które pozwoli pobrać plik xls z obrotami zaznaczonego wcześniej asortymentu.

Polecenie Przeglądaj otwiera nowe okno z całą historią obrotów wybranego asortymentu.

Polecenie Eksport XLS pozwala na eksportowania historii obrotów dla wybranego asortymentu do pliku w formacie XLS. Po wybraniu polecenia zostanie wyświetlone okno, w którym można pobrać plik. 

Polecenie Rotacja pozwala na eksportowania historii rotacji dla wybranego asortymentu do pliku w formacie XLS według dokumentów oraz miejsc składowania. Po wybraniu polecenia zostanie wyświetlone okno, w którym można pobrać plik.

Rewizja zmian. Polecenie otwiera zestawienie zmiana zapisanych podczas edycji rekordu zaznaczonego asortymentu. 

Funkcje standardowe

Funkcje standardowe tabeli są dostępne zarówno w pasku narzędziowym ukrytym pod ikoną "hamburgera", jak i w menu kontekstowym, które jest wywoływane przez kliknięcie prawym przyciskiem myszy na tabeli. 

Kopiuj tekst zaznaczonej komórki tabeli

Pozwala na skopiowanie zawartości zaznaczonej komórki tabeli i umieszczenie jej w schowku. Skopiowany tekst można następnie wkleić w innym miejscu.

Filtruj dane w tabeli według wartości zaznaczonej komórki: Umożliwia filtrowanie danych w tabeli na podstawie wartości zaznaczonej komórki. Po wybraniu tej funkcji, tabela zostanie przefiltrowana, wyświetlając tylko wiersze zawierające wartość zaznaczonej komórki.

Pozwala na wyeksportowanie danych z tabeli do pliku Excel. Ten przycisk uruchamia proces eksportu, który umożliwia zapisanie danych tabeli w formacie XLSX lub XLS obsługiwanym przez program MS Excel.

Dodawanie notatek jest przydatną funkcją, która umożliwia dodawanie dodatkowych informacji, komentarzy lub wyjaśnień do dokumentów magazynowych. Uwagi mogą być wykorzystywane do zapisywania istotnych informacji, wskazywania szczegółów lub udzielania wskazówek, co ułatwia zarządzanie danymi i zapamiętywanie istotnych informacji. Informacje te dostępne są w programie dla wszystkich użytkowników i mogą być wyświetlane na mobilnych kolektorach danych (skanerach). W ten sposób użytkownicy komunikują sobie ważne treści dotyczące operacji magazynowych i procesów przyjęcia, wydania, składowania czy inwentaryzacji.

Uniwersalna funkcjonalność w programie magazynowym DYSKUSJE służy do komunikacji i wymiany informacji między użytkownikami systemu. 

Dodawanie plików dokumentów pozwala na dołączanie plików, takich jak zdjęcia, dokumenty PDF, arkusze kalkulacyjne, itp., bezpośrednio do odpowiednich rekordów w programie. Ta funkcja umożliwia przechowywanie i udostępnianie dodatkowych materiałów związanych z danymi, co ułatwia organizację dokumentów w postaci drzewa katalogów. Fizycznie dla każdego dokumentu tworzony jest podkatalog (folder) gdzie gromadzone są pliki. Użytkownik może samodzielnie dodawać własne foldery gdzie zapisuje dowolne pliki skojarzone z danym dokumentem magazynowym.

Dodawanie załączników do dokumentów pozwala na dołączanie plików, takich jak zdjęcia, dokumenty PDF, arkusze kalkulacyjne, itp., bezpośrednio do odpowiednich rekordów w programie. Ta funkcja umożliwia przechowywanie i udostępnianie dodatkowych materiałów związanych z danymi, co ułatwia organizację dokumentów i zapewnia kompletność informacji w programie. W przeciwieństwie do funkcji PLIKI tutaj załączniki nie są organizowane w dodatkowe foldery, za to użytkownik może dodawać szybko załączniki metodą drag&drop.

Dodawanie zdjęć do dokumentów magazynowych umożliwia dołączanie obrazów bezpośrednio do rekordów w programie. Może to być przydatne na przykład w przypadku kartotek produktów, gdzie można przedstawiać zdjęcia produktów, wizualnie ułatwiając identyfikację i rozpoznawanie przedmiotów. Ponadto załączone zdjęcia do dokumentów mogą dokumentować sposób pakowania towaru, jakość otrzymanych dostaw itp. 

Kartoteki w systemie WMS.net