Palety i nośniki logistyczne

Kartoteki palet

Palety to rodzaje nośników logistycznych, które są używane do transportu i składowania towarów. Palety są wykonane z różnych materiałów, takich jak drewno, plastik, metal lub papier. Palety są oznaczone numerami lub kodami, które ułatwiają ich identyfikację.

W programie magazynowym WMS.net palety są ewidencjonowane w rejestrze palet. Rejestr palet zawiera informacje o takich parametrach palety jak:

Rejestr palet jest bardzo ważny dla prawidłowego funkcjonowania magazynu. Rejestr palet zapewnia dostęp do wszystkich informacji o paletach, które są używane w magazynie. Rejestr palet jest używany do planowania procesów magazynowych, do kontroli bezpieczeństwa transportu i składowania palet i do obliczania pojemności magazynu.


WMS palety i nośniki logistyczne

Kolumny tabeli

Kartoteki palet to zestawienie zawierające informacje na temat różnych rodzajów palet używanych w magazynach lub w transporcie. Tabela zawiera różne kolumny, które pozwalają na szczegółowe opisanie każdej palety. Oto opis poszczególnych kolumn:


Polecenia dostępne na pasku narzędzi

Polecenia dostępne na pasku narzędzi i w menu kontekstowym (prawy przycisk myszki) dla kartoteki palet mogą wyglądać następująco:

Oczywiście, lista dostępnych poleceń może być dostosowana do specyfiki konkretnego oprogramowania lub systemu, w którym funkcjonuje kartoteka palet. Opisane powyżej polecenia stanowią ogólny zestaw podstawowych operacji, które można wykonywać na kartotece palet.

Dopisz

Po wybraniu przycisku "Dopisz" w kartotece palet, wyświetla się formularz dopisania nowej palety, który składa się z dwóch zakładek:

Zakładka "Dane podstawowe"

   W tej zakładce znajdują się dane identyfikacyjne dotyczące palety. Pola oznaczone pogrubioną czcionką są obowiązkowe, co oznacza, że ​​muszą być wypełnione, aby możliwy był zapis danych. Brak wprowadzenia wymaganych danych spowoduje wyświetlenie stosownego komunikatu przez system, uniemożliwiającego zapisanie danych.

Na zdjęciu możemy zobaczyć pola, które mogą zawierać między innymi:

Zakładka "Dane uzupełniające"

   W tej zakładce znajdują się dodatkowe informacje dotyczące wymiarów palety. Może zawierać pola takie jak:

Formularz umożliwia wprowadzenie danych dotyczących nowej palety. Po wypełnieniu odpowiednich pól, można zapisać dane, klikając przycisk "Zapisz". Aby anulować wprowadzone zmiany, można użyć przycisku "Anuluj" lub zamknąć okno przyciskiem "X" w prawym górnym rogu.

Edycja

Polecenie "Edycja" w kartotece palet umożliwia modyfikację danych dotyczących danej palety, podobnie jak w przypadku dopisywania nowej palety. Formularz edycji jest taki sam jak formularz dopisywania palety, ale istnieje jedno ważne ograniczenie - nie pozwala na modyfikację indeksu palety.

To oznacza, że ​​po wybraniu opcji "Edycja" i otwarciu formularza edycji, pozostałe pola (takie jak nazwa, wymiary, objętość, współczynnik, uwagi, cena netto, itp.) mogą być modyfikowane, aby uaktualnić dane palety, ale pole "Indeks" jest tylko do odczytu i nie może być zmieniane.

Dzięki temu ograniczeniu system zapewnia, że indeks palety, który jest unikalnym identyfikatorem, pozostaje stały, a jedynie inne informacje o paletach mogą być zmieniane w trakcie edycji, co pomaga utrzymać spójność danych w systemie.

Podgląd

Widzę, że podgląd kartoteki palet jest bardzo rozbudowanym raportem, który zawiera różne sekcje z informacjami o danej palecie oraz podsumowanie miesięczne ilości palet przyjętych i wydanych, pogrupowane według typu dokumentu. Ten raport zapewnia użytkownikom pełen przegląd danych związanych z daną paletą i dostarcza użyteczne informacje w czytelnej formie.

Oto przewodnik po poszczególnych sekcjach raportu:

**1. Informacje o Palecie:**

Ta sekcja zawiera podstawowe informacje o palecie, takie jak indeks, nazwa, wysokość, szerokość, długość, objętość, współczynnik, uwagi, cena netto, data zapisu i nr referencyjny.

**2. Dane Podstawowe:**

W tej sekcji znajdują się informacje identyfikacyjne i podstawowe dane o palecie, takie jak lokalizacja, strefa, typ lokalizacji, trasa, czy paleta jest aktywna czy zablokowana.

**3. Dane Uzupełniające:**

Sekcja ta zawiera dane szczegółowe o wymiarach palety, takie jak wysokość, szerokość, długość, nośność w kilogramach, oraz informacje na temat ROLASYS, ACH, PRX, oddziału, loginu, magazynu i identyfikatora (ID).

**4. Podsumowanie Miesięczne:**

Ta część raportu prezentuje podsumowanie miesięczne ilości palet przyjętych i wydanych, pogrupowanych według typu dokumentu. Może to być zestawienie w postaci tabeli, przedstawiające ilość paletek przyjętych i wydanych w poszczególnych miesiącach, a także informacje na temat typu dokumentu, który był związany z danym przyjęciem lub wydaniem.

**Eksport do pliku:**

Raport umożliwia również wydruk lub eksport danych do pliku w formatach PDF, DOC lub XLS. Pozwala to użytkownikom zachować i udostępnić te informacje w łatwo przeglądalnym i udostępnianym formacie.


Dzięki tak rozbudowanemu raportowi użytkownicy mogą łatwo uzyskać pełny obraz danych związanych z daną paletą oraz analizować podsumowanie miesięczne, aby lepiej zarządzać i kontrolować przepływ palet w magazynie.

Rotacja

Polecenie "Rotacja" dostępne w górnym menu kartoteki paletowej umożliwia śledzenie ruchów magazynowych związanych z danym typem nośnika (paletami). Użycie tego polecenia po wskazaniu odpowiedniego rekordu z tabeli generuje zestawienie, które jest podzielone na trzy tabele:

**1. Dane palety:**

Ta tabela zawiera kilka danych technicznych dotyczących wybranego nośnika (palety), takie jak indeks, nazwa, wysokość, szerokość, długość, objętość, współczynnik, uwagi, cena netto, data zapisu i numer referencyjny.

**2. Rotacja palet w tym miesiącu:**

W tej tabeli przedstawiona jest skomasowana ilość dokumentów przyjęć (PZ) oraz wydań (WZ), na których pojawił się wybrany typ nośnika (paleta) w danym miesiącu. To zestawienie pozwala zobaczyć, ile razy paleta była przyjęta do magazynu (PZ) i ile razy została wydana (WZ) w określonym okresie.

**3. Operacje wykonane w tym miesiącu:**

Ta tabela zawiera szczegółowe zestawienie operacji magazynowych związanych z danym typem nośnika (paletą) w danym miesiącu. W tabeli znajdują się informacje na temat numeru nośnika (palety), dokumentu (PZ lub WZ) oraz kontrahenta, który był zaangażowany w daną operację.

Zestawienie to można łatwo wydrukować lub wyeksportować do jednego z wielu dostępnych formatów plików, takich jak PDF, DOC, XLS itp. Dzięki temu użytkownicy mogą analizować ruchy magazynowe związane z danym typem nośnika (paletą) i uzyskać pełen obraz operacji w danym okresie czasu. Pozwala to na lepsze zarządzanie zapasami i kontrolowanie przepływu palet w magazynie.

Historia

Raport "Historia palety" zawiera podstawowe dane dotyczące danej palety (nośnika logistycznego), w tym informacje o jej wymiarach. Raport składa się z dwóch głównych sekcji:

1. Dane podstawowe dotyczące palety (nośnika logistycznego)

Ta sekcja zawiera informacje identyfikacyjne na temat danej palety, w tym jej wymiary (wysokość, szerokość, długość itp.).

2. Tabela miesięcznych obrotów dla danej palety

W tej tabeli przedstawione są miesięczne obroty dla danej palety. Zestawienie zawiera informacje pogrupowane według miesięcy. Dla każdego miesiąca podane są ilości dokumentów typu "przyjęcie" (PZ) oraz "wydanie" (WZ), w których dana paleta była zaangażowana. Dzięki temu można łatwo zrozumieć, jak często dana paleta była używana w różnych okresach.

3. Szczegółowa lista dokumentów

Ta sekcja zawiera szczegółową listę dokumentów związanych z daną paletą. Dla każdego dokumentu podane są następujące informacje:

Funkcje standardowe

Funkcje standardowe tabeli są dostępne zarówno w pasku narzędziowym ukrytym pod ikoną "hamburgera", jak i w menu kontekstowym, które jest wywoływane przez kliknięcie prawym przyciskiem myszy na tabeli. 

Kopiuj tekst zaznaczonej komórki tabeli

Pozwala na skopiowanie zawartości zaznaczonej komórki tabeli i umieszczenie jej w schowku. Skopiowany tekst można następnie wkleić w innym miejscu.

Filtruj dane w tabeli według wartości zaznaczonej komórki: Umożliwia filtrowanie danych w tabeli na podstawie wartości zaznaczonej komórki. Po wybraniu tej funkcji, tabela zostanie przefiltrowana, wyświetlając tylko wiersze zawierające wartość zaznaczonej komórki.

Pozwala na wyeksportowanie danych z tabeli do pliku Excel. Ten przycisk uruchamia proces eksportu, który umożliwia zapisanie danych tabeli w formacie XLSX lub XLS obsługiwanym przez program MS Excel.

Dodawanie notatek jest przydatną funkcją, która umożliwia dodawanie dodatkowych informacji, komentarzy lub wyjaśnień do dokumentów magazynowych. Uwagi mogą być wykorzystywane do zapisywania istotnych informacji, wskazywania szczegółów lub udzielania wskazówek, co ułatwia zarządzanie danymi i zapamiętywanie istotnych informacji. Informacje te dostępne są w programie dla wszystkich użytkowników i mogą być wyświetlane na mobilnych kolektorach danych (skanerach). W ten sposób użytkownicy komunikują sobie ważne treści dotyczące operacji magazynowych i procesów przyjęcia, wydania, składowania czy inwentaryzacji.

Uniwersalna funkcjonalność w programie magazynowym DYSKUSJE służy do komunikacji i wymiany informacji między użytkownikami systemu. 

Dodawanie plików dokumentów pozwala na dołączanie plików, takich jak zdjęcia, dokumenty PDF, arkusze kalkulacyjne, itp., bezpośrednio do odpowiednich rekordów w programie. Ta funkcja umożliwia przechowywanie i udostępnianie dodatkowych materiałów związanych z danymi, co ułatwia organizację dokumentów w postaci drzewa katalogów. Fizycznie dla każdego dokumentu tworzony jest podkatalog (folder) gdzie gromadzone są pliki. Użytkownik może samodzielnie dodawać własne foldery gdzie zapisuje dowolne pliki skojarzone z danym dokumentem magazynowym.

Dodawanie załączników do dokumentów pozwala na dołączanie plików, takich jak zdjęcia, dokumenty PDF, arkusze kalkulacyjne, itp., bezpośrednio do odpowiednich rekordów w programie. Ta funkcja umożliwia przechowywanie i udostępnianie dodatkowych materiałów związanych z danymi, co ułatwia organizację dokumentów i zapewnia kompletność informacji w programie. W przeciwieństwie do funkcji PLIKI tutaj załączniki nie są organizowane w dodatkowe foldery, za to użytkownik może dodawać szybko załączniki metodą drag&drop.

Dodawanie zdjęć do dokumentów magazynowych umożliwia dołączanie obrazów bezpośrednio do rekordów w programie. Może to być przydatne na przykład w przypadku kartotek produktów, gdzie można przedstawiać zdjęcia produktów, wizualnie ułatwiając identyfikację i rozpoznawanie przedmiotów. Ponadto załączone zdjęcia do dokumentów mogą dokumentować sposób pakowania towaru, jakość otrzymanych dostaw itp. 

Kartoteki w systemie WMS.net