Wydania

Submenu wydania z magazynu

Submenu wydania z magazynu zawiera sekcje: Pozycja menu Wydania wyświetla okno zawierające pięć grup submenu, każde odpowiedzialne za inny typ dokumentów wydań: 

WMS wydania z magazynu

Zlecenia wydań

Ta grupa submenu umożliwia tworzenie dokumentów wydań na zewnątrz na podstawie zlecenia. Oznacza to, że można tworzyć dokumenty wydań na podstawie zleceń otrzymanych od klientów lub innych źródeł. Przykładem może być realizacja zamówień klientów, gdzie na podstawie zlecenia tworzony jest odpowiedni dokument wydania.

Transakcja umożliwia tworzenie nowych zleceń wydań ZWZ. Można użyć tej opcji, aby zainicjować proces tworzenia nowego zlecenia wydania z magazynu na podstawie określonych parametrów.

Ta transakcja otwiera rejestr zleceń wydań ZWZ znajdujących się w buforze. Liczba 10 oznacza liczbę dokumentów zleceń wydań ZWZ, które są obecnie w buforze. Bufor może zawierać zlecenia, które zostały utworzone, ale jeszcze nie zostały przetworzone lub zrealizowane.

Wybór pozycji submenu Zlecenia wydań ZWZ bufor wyświetla rejestr dokumentów ZWZ zapisanych przy użyciu przycisku Bufor. 

Uruchamiając transakcję wyświetlamy rejestr zleceń wydań ZWZ, które są obecnie oczekujące na realizację. Liczba 3 oznacza liczbę dokumentów zleceń wydań ZWZ, które są w stanie oczekiwania na realizację. Oczekujące zlecenia wydań są te, które zostały utworzone i oczekują na podjęcie działań, takich jak kompletacja i wysyłka towaru.

Polecenie "Zlecenia wydań ZWZ zrealizowane" umożliwia wyświetlenie zestawienia tabelarycznego zawierającego zrealizowane dokumenty zleceń wydań ZWZ z magazynu (zamówień). W tym zestawieniu znajdują się szczegółowe informacje dotyczące zrealizowanych zleceń wydań, które zostały już przekazane z magazynu do realizacji.

Ta transakcja prezentuje szczegółowe zestawienie pozycji w dokumentach zleceń wydania ZWZ (zamówień). Wybierając podmenu 'Zrealizowane zlecenia wydania ZWZ', użytkownik ma dostęp do rejestru wszystkich dokumentów, które zostały w pełni realizowane i zamknięte. Jest to tabela prezentująca detale znajdujące się w zleceniach wydania ZWZ, zawierając informacje o poszczególnych pozycjach towarowych, takie jak identyfikator, ilość, lokalizacja itp.

Wydania na zewnątrz na podstawie zlecenia

Sekcja "Wydania na zewnątrz na podst. zlecenia" w programie magazynowym umożliwia uruchomienie transakcji związanych z wydaniami towaru na zewnątrz na podstawie zleceń.

Grupa ta pozwala na tworzenie dokumentów wydań na zewnątrz na podstawie istniejących zleceń. Oznacza to, że dokumenty wydań są tworzone na podstawie zleceń, które zostały wcześniej zarejestrowane w systemie. Może to być przydatne w przypadku, gdy zlecenia zostały wcześniej przyjęte i chcemy teraz utworzyć odpowiednie dokumenty wydań.

Transakcja umożliwia tworzenie nowych dokumentów wydań WZ (Wydanie z magazynu na zewnątrz) na podstawie określonych zleceń. Można użyć tej opcji, aby rozpocząć proces tworzenia nowego dokumentu wydania na podstawie wybranego zlecenia.

Ta transakcja otwiera rejestr wydań WZ znajdujących się w buforze. Liczba 5 oznacza liczbę dokumentów wydań WZ, które obecnie znajdują się w buforze. Bufor może zawierać wydania, które zostały utworzone, ale jeszcze nie zostały przetworzone lub zrealizowane.

Kolejna transakcja wyświetla rejestr wydań WZ, które są gotowe do realizacji. Pozwala na przeglądanie i zarządzanie dokumentami wydań WZ, które są gotowe do wysyłki i opuszczenia magazynu.

Ostatnia transakcja wyświetla zestawienie pozycji związanych z dokumentami wydań WZ. Zawiera tabelaryczne zestawienie pozycji znajdujących się w wydaniach WZ. Zestawienie to zawiera szczegółowe informacje o poszczególnych pozycjach towarowych, takie jak identyfikator, ilość, lokalizacja, cena, itp.

Wydania zewnętrzne bezpośrednie

Sekcja "Wydania zewnętrzne bezpośrednie" w programie magazynowym umożliwia uruchomienie transakcji związanych z wydaniami towaru bezpośrednio na zewnątrz, niezależnie od zleceń.

Ta grupa submenu umożliwia tworzenie dokumentów wydań zewnętrznych bezpośrednio, bez powiązania z dokumentami zleceń. Oznacza to, że można tworzyć dokumenty wydań na podstawie innych kryteriów niż zlecenia, na przykład na podstawie dostępności towaru w magazynie lub specjalnych wymagań klienta.

Pierwsza transakcja umożliwia tworzenie nowych dokumentów wydań WZB (Wydanie z magazynu na zewnątrz bezpośrednie). Można użyć tej opcji, gdy nie ma powiązanego zlecenia, a chcemy dokonać wydania towaru bezpośrednio na zewnątrz.

Kolejna transakcja otwiera rejestr wydań WZB znajdujących się w buforze. Liczba 3 oznacza liczbę dokumentów wydań WZB, które obecnie znajdują się w buforze. Bufor może zawierać wydania, które zostały utworzone, ale jeszcze nie zostały przetworzone lub zrealizowane.

Następna transakcja wyświetla rejestr wydań WZB, które są gotowe do realizacji. Pozwala na przeglądanie i zarządzanie dokumentami wydań WZB, które są gotowe do wysyłki i opuszczenia magazynu.

Ostatnia transakcja wyświetla zestawienie pozycji związanych z dokumentami wydań WZB. Zawiera tabelaryczne zestawienie pozycji znajdujących się w wydaniach WZB. Zestawienie to zawiera szczegółowe informacje o poszczególnych pozycjach towarowych, takie jak identyfikator, ilość, lokalizacja, cena, itp.

Rozchody wewnętrzne

Sekcja "Rozchody wewnętrzne" w programie magazynowym umożliwia uruchomienie transakcji związanych z dokonywaniem rozchodów wewnętrznych towaru między różnymi magazynami lub lokalizacjami w ramach jednej organizacji. 

Grupa submenu umożliwia rejestrowanie rozchodów wewnętrznych, czyli przemieszczenie towaru między różnymi magazynami lub lokalizacjami wewnętrznymi. Można w ten sposób rejestrować przemieszczenia towaru w obrębie firmy lub organizacji.

Pierwsza transakcja umożliwia tworzenie nowych dokumentów rozchodów wewnętrznych RW (Rozchód wewnętrzny). Użytkownik może utworzyć nowy dokument rozchodu, określić lokalizacje źródłową i docelową oraz wybrać produkty do rozchodu.

Następna transakcja otwiera rejestr rozchodów RW znajdujących się w buforze. Liczba 3 oznacza liczbę dokumentów rozchodów RW, które obecnie znajdują się w buforze. Bufor może zawierać rozchody, które zostały utworzone, ale jeszcze nie zostały przetworzone lub zrealizowane.

Ta transakcja wyświetla rejestr rozchodów RW, które są gotowe do realizacji. Pozwala na przeglądanie i zarządzanie dokumentami rozchodów RW, które są gotowe do przemieszczenia towaru między lokalizacjami wewnątrz organizacji.

I wreszcie ostatnia transakcja wyświetla zestawienie pozycji związanych z dokumentami rozchodów RW. Zawiera tabelaryczne zestawienie pozycji znajdujących się w rozchodach RW. Zestawienie to zawiera szczegółowe informacje o poszczególnych pozycjach towarowych, takie jak identyfikator, ilość, lokalizacja, cena, itp.

Inne działania

Ostatnia grupa submenu zawiera dodatkowe funkcje związane z wydaniami z magazynu. Na przykład, import zleceń z plików w formacie xls pozwala na importowanie danych i tworzenie dokumentów wydań na podstawie tych danych. Tworzenie storno dla dokumentu wydania umożliwia tworzenie dokumentu storno, czyli dokumentu anulującego wcześniejsze wydanie.

Sekcja "Inne działania" w programie magazynowym zawiera transakcje, które umożliwiają różne inne operacje związane z zarządzaniem wydaniami towaru. 

Uniwersalna transakcja umożliwia importowanie zleceń wydań (zamówień) towaru z pliku Excel w formacie xls. Użytkownik może przygotować plik Excel z danymi dotyczącymi zamówień wydań, a następnie zaimportować te dane do programu. To ułatwia szybkie i masowe tworzenie zleceń wydań na podstawie wcześniej przygotowanych danych.

Więcej na temat schematów importu danych z excela

Ta transakcja umożliwia stornowanie wybranego dokumentu wydania. Jeśli użytkownik chce anulować lub cofnąć wydanie towaru zrealizowane za pomocą wcześniejszego dokumentu wydania, może skorzystać z tej transakcji. Storno wydania spowoduje unieważnienie dokumentu wydania i przywrócenie towaru do stanu dostępnego w magazynie.