Pracownicy

Kartoteki pracowników magazynu

Kartoteka pracowników magazynu to zbiór informacji o pracownikach, którzy pracują w magazynie. Kartoteka pracowników magazynu zawiera informacje o takich parametrach pracownika jak:

Kartoteki pracowników magazynu w programie magazynowym WMS.net są bardzo ważne dla prawidłowego funkcjonowania magazynu. Kartoteka pracowników magazynu zapewnia dostęp do wszystkich informacji o pracownikach, którzy pracują w magazynie. Kartoteka pracowników magazynu jest używana do przypisywania zadań pracownikom, do obliczania kosztów pracy oraz do kontroli uprawnień pracowników.

WMS kartoteki pracowników magazynu

Kolumny tabeli

Tabela kartoteki pracowników zawiera informacje na temat pracowników w formie listy z kolumnami. Oto opis poszczególnych kolumn:

Wszystkie te informacje zawarte w tabeli pozwalają na skuteczne zarządzanie kartoteką pracowników i monitorowanie ich danych w systemie.

Polecenia dostępne na pasku narzędzi

Polecenia dostępne na pasku narzędziowym w kartotece pracowników umożliwiają różne operacje związane z zarządzaniem danymi pracowników. Oto opis tych poleceń:


Powyższe polecenia pozwalają na kompleksowe zarządzanie kartoteką pracowników, dodawanie nowych pracowników, edycję istniejących danych, podgląd szczegółów pracowników oraz przeglądanie historii zmian dokonanych na danych pracowników. Dzięki temu możliwe jest dokładne monitorowanie informacji o zatrudnionych osobach w organizacji.

Dopisz

Polecenie otwiera formularz dopisania nowego pracownika magazynu. Pola wymagane posiadają pogrubione nazwy.

Polecenie "Dopisz" w kartotece pracowników umożliwia dodawanie nowych pracowników do systemu. Po wybraniu tego polecenia otwiera się nowy formularz, który zawiera kontrolki pozwalające na wprowadzenie danych nowego pracownika. Oto opis tych kontrolek:

Po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól formularza, użytkownik może zapisać dane, co spowoduje dodanie nowego pracownika do kartoteki. Formularz "Dopisz" umożliwia więc wygodne wprowadzanie danych pracowników do systemu, co ułatwia i usprawnia zarządzanie personelem w firmie.

Formularz dopisania nowego pracownika należy zapisać poprzez kliknięcie na przycisk Zapisz. W celu anulowania zmian, należy kliknąć przycisk Anuluj, lub X w prawym górnym rogu okna.

Edycja

Polecenie "Edycja" pozwala na edycję danych istniejącego pracownika. Po zaznaczeniu odpowiedniego rekordu na liście pracowników i wybraniu tego polecenia, można dokonać zmian w danych tego pracownika.

Formularz jest analogiczny jak przy dopisywaniu nowego pracownika.

Podgląd

Polecenie "Podgląd" w kartotece pracowników służy do wyświetlenia podglądu kartoteki pracownika w formie wydruku. Po wybraniu tego polecenia, system otwiera nowe okno lub generuje raport, który zawiera najważniejsze informacje dotyczące danego pracownika. Ten wydrukowany podgląd kartoteki pracownika może być używany do różnych celów.

Wydrukowany podgląd kartoteki pracownika powinien zawierać najważniejsze informacje, które są istotne dla zarządzania personelem i pracy w firmie. Zazwyczaj są to podstawowe dane identyfikacyjne, takie jak imię, nazwisko, stanowisko, oddział, itp., ale może również zawierać dodatkowe informacje, takie jak dane kontaktowe, numery referencyjne, historię pracy, itp.

Dzięki poleceniu "Podgląd" użytkownik może łatwo wyświetlić i przejrzeć dane pracownika w czytelnej i uporządkowanej formie, co ułatwia podejmowanie decyzji i zarządzanie personelem w firmie.

Historia

Po przyciśnięciu polecenia "Historia" w kartotece pracowników zostanie rozwinięta lista poleceń, która umożliwi uzyskanie różnych informacji dotyczących pracy i działalności pracownika w magazynie. Oto opis poszczególnych poleceń:

Polecenie "Przeglądaj"

Po wybraniu tego polecenia wyświetli się zestawienie dokumentów magazynowych, które są powiązane z pracownikiem. To zestawienie może obejmować różne rodzaje dokumentów, takie jak:

Dokumenty przyjęć: Pokazuje dokumenty, w których pracownik brał udział w procesie przyjmowania towaru do magazynu.

Dokumenty wydań: Pokazuje dokumenty, w których pracownik brał udział w procesie wydawania towaru z magazynu.

Dokumenty przesunięć: Pokazuje dokumenty, które były związane z przesuwaniem towarów wewnątrz magazynu, gdzie pracownik był zaangażowany.

Dzięki temu poleceniu można zobaczyć, jakie operacje i transakcje pracownik wykonał w magazynie, co może pomóc w śledzeniu jego aktywności.

Polecenie "Usługi"

Po użyciu tego polecenia wyświetli się okno z zestawieniem wykonanych przez wcześniej zaznaczonego pracownika usług. To zestawienie może obejmować różne usługi, które pracownik świadczył:

To polecenie pozwala na monitorowanie usług świadczonych przez pracownika i ocenę jego efektywności i zaangażowania w utrzymanie sprzętu i infrastruktury magazynu.

Polecenie "Rewizja zmian"

To polecenie pozwala na wyświetlenie zestawienia z zapisanymi zmianami rekordu pracownika wprowadzonymi podczas edycji. Oznacza to, że można zobaczyć historię zmian w danych pracownika, takich jak:

Zmiana stanowiska: Pokazuje, kiedy i jakie zmiany zostały wprowadzone w stanowisku pracownika.

Zmiana danych kontaktowych: Pokazuje, kiedy i jakie zmiany zostały wprowadzone w danych kontaktowych pracownika, takich jak numer telefonu czy adres e-mail.

Zmiana oddziału lub magazynu: Pokazuje, kiedy pracownik został przeniesiony do innego oddziału lub magazynu.

To polecenie pozwala na monitorowanie historii zmian w danych pracownika, co może być przydatne w przypadku audytów lub śledzenia ewolucji kariery pracownika w firmie.


Dzięki tym poleceniom użytkownik ma dostęp do różnych informacji związanych z pracownikiem, co pozwala na lepsze zarządzanie personelem i analizę jego aktywności w magazynie.

Funkcje standardowe

Funkcje standardowe tabeli są dostępne zarówno w pasku narzędziowym ukrytym pod ikoną "hamburgera", jak i w menu kontekstowym, które jest wywoływane przez kliknięcie prawym przyciskiem myszy na tabeli. 

Kopiuj tekst zaznaczonej komórki tabeli

Pozwala na skopiowanie zawartości zaznaczonej komórki tabeli i umieszczenie jej w schowku. Skopiowany tekst można następnie wkleić w innym miejscu.

Filtruj dane w tabeli według wartości zaznaczonej komórki: Umożliwia filtrowanie danych w tabeli na podstawie wartości zaznaczonej komórki. Po wybraniu tej funkcji, tabela zostanie przefiltrowana, wyświetlając tylko wiersze zawierające wartość zaznaczonej komórki.

Pozwala na wyeksportowanie danych z tabeli do pliku Excel. Ten przycisk uruchamia proces eksportu, który umożliwia zapisanie danych tabeli w formacie XLSX lub XLS obsługiwanym przez program MS Excel.

Dodawanie notatek jest przydatną funkcją, która umożliwia dodawanie dodatkowych informacji, komentarzy lub wyjaśnień do dokumentów magazynowych. Uwagi mogą być wykorzystywane do zapisywania istotnych informacji, wskazywania szczegółów lub udzielania wskazówek, co ułatwia zarządzanie danymi i zapamiętywanie istotnych informacji. Informacje te dostępne są w programie dla wszystkich użytkowników i mogą być wyświetlane na mobilnych kolektorach danych (skanerach). W ten sposób użytkownicy komunikują sobie ważne treści dotyczące operacji magazynowych i procesów przyjęcia, wydania, składowania czy inwentaryzacji.

Uniwersalna funkcjonalność w programie magazynowym DYSKUSJE służy do komunikacji i wymiany informacji między użytkownikami systemu. 

Dodawanie plików dokumentów pozwala na dołączanie plików, takich jak zdjęcia, dokumenty PDF, arkusze kalkulacyjne, itp., bezpośrednio do odpowiednich rekordów w programie. Ta funkcja umożliwia przechowywanie i udostępnianie dodatkowych materiałów związanych z danymi, co ułatwia organizację dokumentów w postaci drzewa katalogów. Fizycznie dla każdego dokumentu tworzony jest podkatalog (folder) gdzie gromadzone są pliki. Użytkownik może samodzielnie dodawać własne foldery gdzie zapisuje dowolne pliki skojarzone z danym dokumentem magazynowym.

Dodawanie załączników do dokumentów pozwala na dołączanie plików, takich jak zdjęcia, dokumenty PDF, arkusze kalkulacyjne, itp., bezpośrednio do odpowiednich rekordów w programie. Ta funkcja umożliwia przechowywanie i udostępnianie dodatkowych materiałów związanych z danymi, co ułatwia organizację dokumentów i zapewnia kompletność informacji w programie. W przeciwieństwie do funkcji PLIKI tutaj załączniki nie są organizowane w dodatkowe foldery, za to użytkownik może dodawać szybko załączniki metodą drag&drop.

Dodawanie zdjęć do dokumentów magazynowych umożliwia dołączanie obrazów bezpośrednio do rekordów w programie. Może to być przydatne na przykład w przypadku kartotek produktów, gdzie można przedstawiać zdjęcia produktów, wizualnie ułatwiając identyfikację i rozpoznawanie przedmiotów. Ponadto załączone zdjęcia do dokumentów mogą dokumentować sposób pakowania towaru, jakość otrzymanych dostaw itp. 

Kartoteki w systemie WMS.net