Lokalizacje magazynowe

Kartoteki miejsce składowania

Kartoteki miejsca składowania to zbiór informacji o miejscach składowania towarów w magazynie. Kartoteka miejsca składowania zawiera informacje o takich parametrach miejsca składowania jak:

WMS Kartoteki miejsc składowania, lokalizacje magazynowe

Kolumny tabeli

Kartoteka lokalizacji magazynowych, czyli miejsc składowania, zawiera tabelę z różnymi kolumnami, które służą do przechowywania informacji o miejscach składowania w magazynie. Oto opis poszczególnych kolumn:


Tabela kartoteki lokalizacji magazynowych pozwala na łatwe zarządzanie i śledzenie miejsc składowania w magazynie, dostarczając niezbędnych informacji o każdym z nich.

Polecenia dostępne na pasku narzędzi

Polecenia dostępne na pasku narzędzi w kartotece miejsc składowania (lokalizacji magazynowych) umożliwiają zarządzanie i śledzenie miejsc składowania oraz związanych z nimi operacji. Oto krótki opis poszczególnych poleceń:


Polecenia te umożliwiają kompleksowe zarządzanie i monitorowanie miejsc składowania w magazynie, co jest istotne w efektywnym zarządzaniu zapasami i procesami logistycznymi.

Dopisz

Instrukcja - Dopisywanie nowej lokalizacji magazynowej. Po wybraniu przycisku "Dopisz" w kartotece miejsc składowania, otworzy się formularz do dodawania nowej lokalizacji magazynowej.

Formularz składa się z czterech zakładek: Dane Podstawowe, Dane uzupełniające, Ustawienia oraz Wizualizacja.


Po wypełnieniu formularza, klikamy przycisk "Zapisz" w celu zapisania nowej lokalizacji magazynowej.

Dzięki takiej instrukcji użytkownik będzie w stanie skutecznie i sprawnie dodawać nowe miejsca składowania do kartoteki, co przyczyni się do lepszego zarządzania magazynem i jego efektywności.

Edycja

Modyfikacja lokalizacji magazynowej odbywa się poprzez wybranie przycisku "Edycja" i wyświetlenie formularza edytowania lokalizacji. Formularz ten składa się z czterech zakładek takich samych jak przy dopisywaniu.

Informacje

Po wybraniu zakładki "Podgląd" i następnie polecenia "Informacje", wyświetla się raport zawierający informacje szczegółowe o danej lokalizacji magazynowej. Raport ten przedstawia różne aspekty i parametry związane z lokalizacją.

Ten raport dostarcza pełny przegląd danych związanych z daną lokalizacją magazynową, umożliwiając łatwe zarządzanie i monitorowanie jej parametrów.

Zapasy

Po wybraniu zakładki "Podgląd" i następnie polecenia "Zapasy", wyświetla się tabela zawierająca informacje o zapasach znajdujących się na danej lokalizacji magazynowej. Tabela ta prezentuje szczegółowe dane o asortymencie i ilości towarów przechowywanych na tej lokalizacji.

Stany szczegółowo

Po wybraniu z zakładki "Podgląd" i polecenia "Zapasy szczegółowo", wyświetla się tabela zawierająca szczegółowe informacje o zapasach znajdujących się na danej lokalizacji magazynowej. Tabela ta dostarcza bardziej szczegółowych danych o poszczególnych pozycjach towarowych przechowywanych na tej lokalizacji.

Tabela "Zapasy szczegółowo" pozwala na bardziej dogłębne zrozumienie historii i ruchu towarów na danej lokalizacji, a także śledzenie operacji magazynowych i dokumentów związanych z danym asortymentem. Jest to przydatne narzędzie w kontroli i zarządzaniu zapasami oraz śledzeniu historii operacji magazynowych.

Historia

Po wybraniu z zakładki "Podgląd" i polecenia "Historia", wyświetla się tabela zawierająca informacje historyczne dotyczące lokalizacji magazynowej. Tabela ta przedstawia zmiany i modyfikacje, jakie były dokonywane w kartotece tej konkretnej lokalizacji wraz z datami i danymi osób odpowiedzialnych za wprowadzenie tych zmian.

Tabela "Historia" pozwala na śledzenie zmian, które były wprowadzane w kartotece lokalizacji magazynowej na przestrzeni czasu. Dzięki temu można sprawdzić, kto i kiedy dokonał zmian, a także jakie były dokładne modyfikacje wprowadzone do danych lokalizacji. Jest to przydatne narzędzie do audytu i monitorowania historii kartoteki lokalizacji oraz śledzenia zmian i ewentualnych błędów w danych.

Oto opisy poszczególnych kolumn:

Tabela "Historia" pozwala na prześledzenie wszystkich dokumentów i operacji związanych z daną lokalizacją magazynową. Daje to możliwość analizy i monitorowania historii operacji z towarem na danym miejscu składowania oraz śledzenia danych, takich jak daty, numery dokumentów, kontrahenci itp. Jest to ważne narzędzie w zarządzaniu magazynem i kontroli operacji logistycznych.

Wydanie

Polecenie "Wydanie" w górnym menu tabeli służy do tworzenia dokumentu dla wszystkich towarów znajdujących się w danej lokalizacji magazynowej. Przed użyciem tego polecenia konieczne jest uprzednie wskazanie lokalizacji w tabeli.

Po wybraniu polecenia "Wydanie", w nowo otwartym oknie dialogowym użytkownik wybiera rodzaj dokumentu wydania spośród dostępnych opcji. Na przykład może to być dokument wydania na zewnątrz magazynu lub dokument wydania wewnętrznego do innej lokalizacji.

Jeśli składowany asortyment należy do różnych kontrahentów, system wyświetli stosowny komunikat informujący użytkownika o tej sytuacji.

Po zaznaczeniu rodzaju dokumentu i kliknięciu przycisku "TAK", program automatycznie wygeneruje dokument wydania na podstawie towarów znajdujących się w wybranej lokalizacji. Istnieje również możliwość wyjścia bez zapisu danych za pomocą przycisku "Anuluj" lub klikając na symbol "X" w prawym górnym rogu okna.

Ważne jest, że niemożliwe jest wygenerowanie dokumentu za pośrednictwem tego polecenia dla lokalizacji, dla których już istnieją dokumenty w buforze. Ma to na celu uniknięcie nieporozumień i potencjalnych problemów związanych z wielokrotnym generowaniem dokumentów dla tej samej lokalizacji.

Polecenie "Wydanie" umożliwia wydajne zarządzanie procesem wydawania towarów z magazynu oraz zapewnia kontrolę nad operacjami logistycznymi związanych z tym działaniem.

Generuj kody

Po wybraniu polecenia "Generuj kody" z zakładki Wydruki, wyświetla się okno z wygenerowanym kodem. To narzędzie pozwala na generowanie kodów, które mogą być używane do różnych celów, na przykład do etykietowania towarów, identyfikacji lokalizacji magazynowych lub oznaczania przesyłek.

W oknie generowania kodu, użytkownik może zobaczyć stworzony kod w postaci graficznej. Ten wygenerowany kod może być następnie wykorzystany do wydrukowania etykiet lub innych form identyfikacyjnych.

Kod może być wykorzystywany w różnych systemach, a jego generowanie w programie ułatwia proces identyfikacji, śledzenia i zarządzania towarem oraz lokalizacjami magazynowymi.

Użytkownik może także wybrać opcje dodatkowe, takie jak rozmiar kodu, rodzaj kodu (na przykład kody kreskowe, kody QR) oraz inne parametry, aby dostosować wygenerowany kod do swoich potrzeb.

Dzięki temu narzędziu, proces generowania i drukowania kodów jest bardziej efektywny i usprawnia działania związane z identyfikacją i śledzeniem towarów oraz lokalizacji w magazynie.

Etykieta

Po wybraniu polecenia "Etykieta" z zakładki Wydruki, użytkownikowi wyświetla się okno z wygenerowanym plikiem PDF do pobrania. W tym pliku PDF znajduje się wydruk etykiety dla wybranej lokalizacji magazynowej.

Etykieta zawiera informacje związane z daną lokalizacją, które mogą być przydatne w procesie zarządzania magazynem.

Etykieta z wygenerowanymi danymi pozwala na szybkie zlokalizowanie i identyfikację konkretnych pozycji w magazynie, co jest szczególnie ważne w przypadku magazynów o dużej skali działalności oraz dla zapewnienia dokładności i efektywności w zarządzaniu zapasami.

Generowanie etykiet magazynowych jest ważnym narzędziem w procesie logistycznym, które pomaga zminimalizować ryzyko błędów i ułatwia zarządzanie magazynem, zapewniając tym samym sprawną i efektywną obsługę magazynową.

Etykietki

Po wybraniu polecenia "Etykietki" z zakładki Wydruki, użytkownik musi podać lokalizację, dla której chce wygenerować etykiety. Następnie po kliknięciu przycisku "Uruchom", system przygotuje plik PDF zawierający etykiety dla wybranej lokalizacji.

W wygenerowanym pliku PDF znajdują się przygotowane etykiety z informacjami związanych z daną lokalizacją magazynową. Etykiety mogą zawierać różne dane, takie jak kod lokalizacji, nazwę, numer referencyjny itp.

Etykiety te można następnie wydrukować na specjalnym papierze etykietowym, który pozwala na łatwe oznaczenie lokalizacji magazynowych, co ułatwia przechowywanie i identyfikację towarów w magazynie.

Ten proces automatyzuje i ułatwia tworzenie etykiet magazynowych, co przyczynia się do poprawy efektywności i precyzji zarządzania lokalizacjami magazynowymi oraz organizacji towarów w magazynie.

Lokalizacje magazynowe

Kartoteki miejsca składowania w programie magazynowym WMS.net są bardzo ważne dla prawidłowego funkcjonowania magazynu. Kartoteka miejsca składowania zapewnia dostęp do wszystkich informacji o miejscach składowania towarów w magazynie. Kartoteka miejsca składowania jest używana do planowania procesów magazynowych, do kontroli bezpieczeństwa składowania towarów i do obliczania pojemności magazynu.

Miejsca składowania w magazynie są zorganizowane w lokacje magazynowe. Lokacja magazynowa to obszar magazynu, w którym składowane są towary o podobnych właściwościach. Lokacje magazynowe są oznaczone numerami lub kodami, które ułatwiają ich identyfikację.

Lokacje magazynowe są przypisane do miejsc składowania w magazynie. Przypisanie lokacji magazynowej do miejsca składowania jest dokonywane na podstawie właściwości towarów, które mają być składowane w tym miejscu.

Przypisanie lokacji magazynowej do miejsca składowania jest ważne dla prawidłowego funkcjonowania magazynu. Przypisanie lokacji magazynowej do miejsca składowania umożliwia:

Funkcje standardowe

Funkcje standardowe tabeli są dostępne zarówno w pasku narzędziowym ukrytym pod ikoną "hamburgera", jak i w menu kontekstowym, które jest wywoływane przez kliknięcie prawym przyciskiem myszy na tabeli. 

Kopiuj tekst zaznaczonej komórki tabeli

Pozwala na skopiowanie zawartości zaznaczonej komórki tabeli i umieszczenie jej w schowku. Skopiowany tekst można następnie wkleić w innym miejscu.

Filtruj dane w tabeli według wartości zaznaczonej komórki: Umożliwia filtrowanie danych w tabeli na podstawie wartości zaznaczonej komórki. Po wybraniu tej funkcji, tabela zostanie przefiltrowana, wyświetlając tylko wiersze zawierające wartość zaznaczonej komórki.

Pozwala na wyeksportowanie danych z tabeli do pliku Excel. Ten przycisk uruchamia proces eksportu, który umożliwia zapisanie danych tabeli w formacie XLSX lub XLS obsługiwanym przez program MS Excel.

Dodawanie notatek jest przydatną funkcją, która umożliwia dodawanie dodatkowych informacji, komentarzy lub wyjaśnień do dokumentów magazynowych. Uwagi mogą być wykorzystywane do zapisywania istotnych informacji, wskazywania szczegółów lub udzielania wskazówek, co ułatwia zarządzanie danymi i zapamiętywanie istotnych informacji. Informacje te dostępne są w programie dla wszystkich użytkowników i mogą być wyświetlane na mobilnych kolektorach danych (skanerach). W ten sposób użytkownicy komunikują sobie ważne treści dotyczące operacji magazynowych i procesów przyjęcia, wydania, składowania czy inwentaryzacji.

Uniwersalna funkcjonalność w programie magazynowym DYSKUSJE służy do komunikacji i wymiany informacji między użytkownikami systemu. 

Dodawanie plików dokumentów pozwala na dołączanie plików, takich jak zdjęcia, dokumenty PDF, arkusze kalkulacyjne, itp., bezpośrednio do odpowiednich rekordów w programie. Ta funkcja umożliwia przechowywanie i udostępnianie dodatkowych materiałów związanych z danymi, co ułatwia organizację dokumentów w postaci drzewa katalogów. Fizycznie dla każdego dokumentu tworzony jest podkatalog (folder) gdzie gromadzone są pliki. Użytkownik może samodzielnie dodawać własne foldery gdzie zapisuje dowolne pliki skojarzone z danym dokumentem magazynowym.

Dodawanie załączników do dokumentów pozwala na dołączanie plików, takich jak zdjęcia, dokumenty PDF, arkusze kalkulacyjne, itp., bezpośrednio do odpowiednich rekordów w programie. Ta funkcja umożliwia przechowywanie i udostępnianie dodatkowych materiałów związanych z danymi, co ułatwia organizację dokumentów i zapewnia kompletność informacji w programie. W przeciwieństwie do funkcji PLIKI tutaj załączniki nie są organizowane w dodatkowe foldery, za to użytkownik może dodawać szybko załączniki metodą drag&drop.

Dodawanie zdjęć do dokumentów magazynowych umożliwia dołączanie obrazów bezpośrednio do rekordów w programie. Może to być przydatne na przykład w przypadku kartotek produktów, gdzie można przedstawiać zdjęcia produktów, wizualnie ułatwiając identyfikację i rozpoznawanie przedmiotów. Ponadto załączone zdjęcia do dokumentów mogą dokumentować sposób pakowania towaru, jakość otrzymanych dostaw itp. 

Kartoteki w systemie WMS.net