Wydanie WZB

Dopisz dokument WZB

Wybór pozycji menu WZB wyświetla formularz wydania z magazynu bezpośredniego.

W górnej części formularza zlecenia znajduje się pasek poleceń, zawierający przyciski:

Z prawej strony paska poleceń znajdują się pola Numer referencyjny i Data utworzenia dokumentu, które nadawane są automatycznie wraz z Typem dokumentu oraz Rodzajem rejestru.

Podczas wypełniania formularza możliwe jest dodanie Usług, Notatek, Plików, Załączników oraz Zdjęć przez użycie jednego z przycisków nad sekcją Wydanie z magazynu.

Dopisz dokument WZB
Formularz dopisania nowego wydania WZB składa się z trzech sekcji.

Nagłówek dokumentu

Pierwszą sekcją jest sekcja Wydanie z magazynu, gdzie polem wymaganym jest Kontrahent i data . W celu odfiltrowania wyników wyszukiwania kontrahentów, należy wpisać w polu ciąg składający się z przynajmniej dwóch znaków, które zawiera nazwa poszukiwanego kontrahenta, lista kartotek zostaje zawężona do pozycji spełniających warunek wyszukiwania.

Dodatkowo w sekcji można wpisać Odbiorcę, Numer awizo oraz Numer zamówienia.

Pozycje dokumentu

Kolejną sekcją jest sekcja Pozycje (składająca się z dwóch okien), należy w niej wybrać Asortyment. Pozycje listy zawierają tylko ten asortyment, który jest przypisany do wybranego kontrahenta. W celu odfiltrowania wyników wyszukiwania, należy wpisać przynajmniej dwa następujące po sobie znaki występujące w nazwie asortymentu.

Następnie należy wybrać lokalizację, z jakiej ma zostać wydany towar. W celu zawężenia wyświetlanych pozycji, można w polu Lokalizacja wpisać ciąg składający się z przynajmniej dwóch znaków, znajdujących się w szukanej nazwie lokalizacji.

W polu Ilość należy wpisać ilość asortymentu. W polu Uwagi do pozycji można wpisać komentarz do wybranej pozycji. Następnie należy kliknąć na zielony przycisk Dodaj, co spowoduje dodanie pozycji do wydania - pojawi się ona w tabeli poniżej.

Kliknięcie na przycisk X w pierwszym polu tabeli danych skutkuje usunięciem pozycji z wydania.

Sekcja podsumowanie dokumentu

W sekcji Podsumowanie, w polach Ilość artykułów, Ilość sztuk, Ilość palet, Waga netto [kg], Waga brutto [kg]  zostaną automatycznie obliczone wartości.

W polu Uwagi można zawrzeć dodatkowy komentarz dotyczący całego wydania.

Po wypełnieniu pól, należy z lewej strony paska nad formularzem kliknąć na przycisk Bufor lub Zapisz.

Wydania zapisane przez wybór opcji Bufor zostaną wyświetlone w rejestrze Wydania WZB bufor, natomiast wydania zapisane przez wybór opcji Zapisz zostaną wyświetlone w rejestrze Wydania WZB.

Funkcje dodatkowe dokumentu