Wydanie WZ

Dopisz dokument WZ

Wybór pozycji menu WZ wyświetla formularz wydania z magazynu.

W górnej części formularza znajduje się pasek poleceń, zawierający przyciski:

Z prawej strony paska poleceń znajdują się pola Numer referencyjny i Data utworzenia dokumentu, które nadawane są automatycznie wraz z Typem dokumentu oraz Rodzajem rejestru.

Podczas wypełniania formularza wydania możliwe jest dodanie Usług, Notatek, Plików, Załączników oraz Zdjęć przez użycie jednego z przycisków nad sekcją Wydanie z magazynu.

Dokument wydania zewnętrznego WZ może być wystawiony tylko i wyłącznie na podstawie zlecenia ZWZ.

Dopisz dokument WZ
Formularz dopisania nowego wydania WZ składa się z trzech sekcji.

Nagłówek dokumentu 

Pierwszą sekcją jest sekcja Wydanie z magazynu, gdzie polem wymaganym jest Kontrahent, Numer zlecenia i termin realizacji. W celu odfiltrowania wyników wyszukiwania kontrahentów, należy wpisać w polu ciąg składający się z przynajmniej dwóch znaków, które zawiera nazwa poszukiwanego kontrahenta, lista kartotek zostaje zawężona do pozycji spełniających warunek wyszukiwania.

Dodatkowo w sekcji można wpisać Numer awizo oraz Numer zamówienia. Odbiorca i Przewoźnik odczytywani są ze zlecenia.

Przycisk Dalej wyświetli kolejną sekcję, przycisk Generuj wyświetli kolejną sekcję z już dodanymi pozycjami wydania zlecenia, o ile jest to możliwe. Pozycje oraz ilość pobrana jest ze wskazanego wcześniej zlecenia.

Pozycje

Kolejną sekcją jest sekcja Pozycje (składająca się z dwóch okien), należy w niej wybrać Asortyment. Pozycje listy zawierają tylko ten asortyment, który jest przypisany do wybranego kontrahenta. W celu odfiltrowania wyników wyszukiwania, należy wpisać przynajmniej dwa następujące po sobie znaki występujące w nazwie asortymentu.

Następnie należy wybrać lokalizację, z jakiej ma zostać wydany towar. W celu zawężenia wyświetlanych pozycji, można w polu Lokalizacja wpisać ciąg składający się z przynajmniej dwóch znaków, znajdujących się w szukanej nazwie lokalizacji.  

W polu Ilość należy wpisać ilość asortymentu. W polu Uwagi do pozycji można wpisać komentarz do wybranej pozycji. Następnie należy kliknąć na zielony przycisk Dodaj, co spowoduje dodanie pozycji do wydania - pojawi się ona w tabeli poniżej.


Kliknięcie na przycisk X w pierwszym polu tabeli danych skutkuje usunięciem pozycji z wydania.

Sekcja podsumowanie

W sekcji Podsumowanie, w polach Ilość artykułów, Ilość sztuk, Ilość palet, Waga netto [kg], Waga brutto [kg]  zostaną automatycznie obliczone wartości.

W polu Uwagi można zawrzeć dodatkowy komentarz dotyczący całego wydania.

Po wypełnieniu pól, należy z lewej strony paska nad formularzem kliknąć na przycisk Bufor lub Zapisz.

Wydania zapisane przez wybór opcji Bufor zostaną wyświetlone w rejestrze Wydania WZ bufor, natomiast wydania zapisane przez wybór opcji Zapisz zostaną wyświetlone w rejestrze Wydania WZ.

Polecenie GENERUJ

Na dokumencie WZ, po kliknięciu przycisku "Generuj", wyświetlana jest kolejna sekcja z już dodanymi pozycjami wydania zlecenia, jeśli jest to możliwe. Pozycje oraz ich ilość są pobierane ze wskazanego wcześniej zlecenia wydania. Ta funkcjonalność umożliwia szybkie tworzenie dokumentu WZ na podstawie dokumentu ZWZ poprzez kopiowanie pozycji. Dane dotyczące lokalizacji, skąd pobrać towar, numery partii itp., są przydzielane automatycznie w oparciu o algorytm przydzielania.

Funkcje dodatkowe dokumentu