Kontrahenci

Kartoteki kontrahentów

Kartoteka kontrahentów to zbiór informacji o podmiotach gospodarczych, z którymi firma współpracuje. Kartoteka kontrahentów zawiera informacje o takich parametrach kontrahenta jak:

Kartoteki kontrahentów w programie magazynowym WMS.net są bardzo ważne dla prawidłowego funkcjonowania magazynu. Kartoteka kontrahentów zapewnia dostęp do wszystkich informacji o kontrahentach, z którymi firma współpracuje. Kartoteka kontrahentów jest używana do wystawiania faktur sprzedaży i zakupu, do wysyłki towarów i do kontaktu z kontrahentami.

WMS kontrahenci

Kolumny tabeli

Kolumny w gridzie z danymi o kontrahentach prezentują się następująco:

Polecenia dostępne na pasku narzędzi

Poniżej przedstawiam opisy wybranych poleceń dostępnych na pasku narzędziowym w kartotekach kontrahentów.

Dopisz

Polecenie "Dopisz" dostępne w górnym menu tabeli pozwala na dodanie danych nowego kontrahenta. Po kliknięciu tego polecenia, pojawia się dedykowany formularz podzielony na trzy sekcje:

Po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól, dane zatwierdza się za pomocą zielonego przycisku "Zapisz". W przypadku chęci wyjścia z formularza bez zapisywania wprowadzonych danych, można skorzystać z czerwonego przycisku "Anuluj" lub kliknąć symbol "X" w prawym górnym rogu okna. To pozwala na wyjście bez zapisywania wprowadzonych zmian.

Edycja

Polecenie "Modyfikuj kartotekę" umożliwia edycję danych istniejącego kontrahenta. Posiada rozwijane menu z poleceniami:

Dane podstawowe 

Polecenie Dane podstawowe służy do wprowadzania modyfikacji danych w utworzonych kartotekach kontrahentów. Formularz edycji jest taki sam, jak w przypadku dopisania. Po kliknięciu na przycisk Zapisz wyświetli się komunikat rewizji. W oknie należy wpisać przyczynę wprowadzenia zmian, po czym kliknąć na przycisk Zapisz.

Cechy dodatkowe 

Użycie polecenia Cechy dodatkowe otwiera nowe okno, posiadające zakładki Cecha oraz Fakturowanie. W zakładce Cecha możliwe jest wpisanie do trzech cech dla kontrahenta.

W zakładce Fakturowanie możliwe jest wpisanie Nazwiska i telefonu kontaktowego do księgowości kontrahenta oraz adresu e-mail, na jaki mają być wysyłane faktury.

Cennik 

Po wybraniu polecenia Cennik wyświetla się indywidualny cennik usług kontrahenta. W Cenniku dostępne są polecenia: Dopisz, Edycja, Historia.

Polami wymaganymi są Usługa oraz Kategoria kosztów. Dodatkowo można wpisać wynegocjowaną cenę netto oraz rodzaj palety. Odznaczenie przycisku Aktywne spowoduje wyłączenie usługi w cenniku kontrahenta.

Zapisanie usługi w cenniku odbywa się poprzez kliknięcie na przycisk Zapisz z lewej strony paska nad dokumentem. Przycisk Anuluj oraz X w prawym górnym rogu okna spowodują zamknięcie okna, wraz z anulowaniem wprowadzanych zmian.

W celu edycji usługi zapisanej w cenniku, należy użyć polecenia Edycja z paska poleceń, spowoduje to wyświetlenie okna:

Okno edycji pozwala na zmianę Kategorii kosztów, Ceny netto, Rodzaju palety oraz ustalenia czy usługa ma być Aktywna. Nie ma natomiast możliwości zmiany Indeksu oraz Nazwy usługi.

Zapisanie usługi w cenniku odbywa się poprzez kliknięcie na przycisk Zapisz z lewej strony paska nad dokumentem. Po kliknięciu na przycisk Zapisz wyświetli się komunikat rewizji, w którym należy wprowadzić przyczynę wprowadzonej zmiany. Przycisk Anuluj oraz X w prawym górnym rogu okna spowodują zamknięcie okna, wraz z anulowaniem wprowadzanych zmian.

Polecenie Historia zawiera rozwijane submenu z poleceniami Przeglądaj oraz Rejestr zmian. Polecenie Przeglądaj otwiera w oknie zestawienie przedstawiające m.in. ilość usług wykonanych danego dnia oraz ich wartość.

Koszty w rozliczeniu 

Polecenie zawiera koszty wliczane do rozliczeń kontrahenta. Dostępne są tutaj polecenia Dopisz oraz Usuń.

W celu dopisania kosztów do rozliczenia, należy wybrać polecenie Dopisz z paska poleceń, spowoduje to wyświetlenie okna:

Z listy rozwijanej Kategoria kosztów należy wybrać, za który koszt ma zostać rozliczany kontrahent, następnie kliknąć na przycisk Zapisz z lewej strony paska nad dokumentem. Przycisk Anuluj oraz X w prawym górnym rogu okna spowodują zamknięcie okna, wraz z anulowaniem wprowadzanych zmian.

W celu usunięcia kategorii kosztów z rozliczenia, należy zaznaczyć wybrany koszt poprzez kliknięcie, a następnie wybrać polecenie Usuń na pasku poleceń, spowoduje to pojawienie się komunikatu:

Aby usunąć daną pozycję należy kliknąć OK. Kliknięcie na przycisk X w prawym górnym rogu okna spowoduje anulowanie usuwania.

Podgląd

W programie możliwy jest podgląd danych w kartotece kontrahenta, poprzez kliknięcie na polecenie Podgląd.

Zawiera ono submenu z poleceniami: Informacje, Awizacje, Kalendarz pracy, Zapasy, Miejsce składowania, Wizualizacja.

Informacje

Polecenie Informacje wyświetla raport zawierający wszystkie informacje na temat kontrahenta, listę jego odbiorców, notatki i dyskusje, cechy dodatkowe, indywidualny cennik usług, kategorie kosztów oraz tabelę z ilością i typem dokumentów dotyczących wybranego kontrahenta.

Awizacje

Polecenie awizacje wyświetla podgląd wszystkich awizacji na miesiąc lub tydzień.

Kalendarz pracy

 Polecenie Kalendarz pracy pozwala na wyświetlenie podglądu wszystkich zdarzeń z poziomu kalendarza. Można wyświetlić dzień, tydzień, miesiąc.

Zapasy

Polecenie pozwala na wyświetlenie zapasów wybranego kontrahenta znajdujących się obecnie w magazynie.

Miejsca składowania

Polecenie pozwala na wyświetlenie raportu dotyczącego zapasów wybranego kontrahenta z podziałem na miejsce składowania go.

Odbiorcy 

Wciśnięcie przycisku opisanego jako Odbiorcy rozwinie listę poleceń: Dodaj, Przeglądaj.

Dodaj 

Otworzy formularz dopisania odbiorcy, który składa się z 3 zakładek. W zakładce Dane podstawowe należy wypełnić kontrolki opisane jako Nazwa skrócona, Nazwa pełna, Kod pocztowy, Miejscowość, Ulica. Dodatkowo można uzupełnić dane w polach NIP, Kraj, czy Uwagi.

Zakładka Kontakt zawiera pola umożliwiające zapisanie danych umożliwiających kontakt z odbiorcą.

Realizacja to zakładka zawierająca pola Metoda wydania oraz Ilość dni do terminu.

Przeglądaj

Wyświetla listę tabelarycznie danych odbiorców zapisanych i powiązanych z daną kartoteką kontrahenta.

Wydruk 

Użycie polecenia Wydruk pozwala na pobranie kartoteki kontrahenta w formacie pdf. 

Historia

Polecenie "Historia" posiada rozwijane menu z poleceniami:

Przeglądaj

Polecenie "Przeglądaj" otwiera nowe okno z całą historią obrotów kontrahenta.

Eksport XLS

Polecenie "Eksport XLS" pozwala na eksportowanie historii obrotów kontrahenta do pliku w formacie XLS. Po wybraniu polecenia zostanie wyświetlone okno, w którym można pobrać plik.

Rewizja zmian

Polecenie "Rewizja zmian" wyświetli zestawienie zmian wprowadzanych za pomocą edycji w zaznaczonym rekordzie.

Funkcje standardowe

Funkcje standardowe tabeli są dostępne zarówno w pasku narzędziowym ukrytym pod ikoną "hamburgera", jak i w menu kontekstowym, które jest wywoływane przez kliknięcie prawym przyciskiem myszy na tabeli. 

Kopiuj tekst zaznaczonej komórki tabeli

Pozwala na skopiowanie zawartości zaznaczonej komórki tabeli i umieszczenie jej w schowku. Skopiowany tekst można następnie wkleić w innym miejscu.

Filtruj dane w tabeli według wartości zaznaczonej komórki: Umożliwia filtrowanie danych w tabeli na podstawie wartości zaznaczonej komórki. Po wybraniu tej funkcji, tabela zostanie przefiltrowana, wyświetlając tylko wiersze zawierające wartość zaznaczonej komórki.

Pozwala na wyeksportowanie danych z tabeli do pliku Excel. Ten przycisk uruchamia proces eksportu, który umożliwia zapisanie danych tabeli w formacie XLSX lub XLS obsługiwanym przez program MS Excel.

Dodawanie notatek jest przydatną funkcją, która umożliwia dodawanie dodatkowych informacji, komentarzy lub wyjaśnień do dokumentów magazynowych. Uwagi mogą być wykorzystywane do zapisywania istotnych informacji, wskazywania szczegółów lub udzielania wskazówek, co ułatwia zarządzanie danymi i zapamiętywanie istotnych informacji. Informacje te dostępne są w programie dla wszystkich użytkowników i mogą być wyświetlane na mobilnych kolektorach danych (skanerach). W ten sposób użytkownicy komunikują sobie ważne treści dotyczące operacji magazynowych i procesów przyjęcia, wydania, składowania czy inwentaryzacji.

Uniwersalna funkcjonalność w programie magazynowym DYSKUSJE służy do komunikacji i wymiany informacji między użytkownikami systemu. 

Dodawanie plików dokumentów pozwala na dołączanie plików, takich jak zdjęcia, dokumenty PDF, arkusze kalkulacyjne, itp., bezpośrednio do odpowiednich rekordów w programie. Ta funkcja umożliwia przechowywanie i udostępnianie dodatkowych materiałów związanych z danymi, co ułatwia organizację dokumentów w postaci drzewa katalogów. Fizycznie dla każdego dokumentu tworzony jest podkatalog (folder) gdzie gromadzone są pliki. Użytkownik może samodzielnie dodawać własne foldery gdzie zapisuje dowolne pliki skojarzone z danym dokumentem magazynowym.

Dodawanie załączników do dokumentów pozwala na dołączanie plików, takich jak zdjęcia, dokumenty PDF, arkusze kalkulacyjne, itp., bezpośrednio do odpowiednich rekordów w programie. Ta funkcja umożliwia przechowywanie i udostępnianie dodatkowych materiałów związanych z danymi, co ułatwia organizację dokumentów i zapewnia kompletność informacji w programie. W przeciwieństwie do funkcji PLIKI tutaj załączniki nie są organizowane w dodatkowe foldery, za to użytkownik może dodawać szybko załączniki metodą drag&drop.

Dodawanie zdjęć do dokumentów magazynowych umożliwia dołączanie obrazów bezpośrednio do rekordów w programie. Może to być przydatne na przykład w przypadku kartotek produktów, gdzie można przedstawiać zdjęcia produktów, wizualnie ułatwiając identyfikację i rozpoznawanie przedmiotów. Ponadto załączone zdjęcia do dokumentów mogą dokumentować sposób pakowania towaru, jakość otrzymanych dostaw itp. 

Kartoteki w systemie WMS.net