ZPZ

Dopisz dokument ZPZ

Wybór pozycji menu ZPZ wyświetla formularz dopisania zlecenia przyjęcia.

W górnej części formularza zlecenia znajduje się pasek poleceń, zawierający przyciski:

Z prawej strony paska poleceń znajdują się pola Numer referencyjny i Data utworzenia dokumentu, które nadawane są automatycznie, wraz z Typem dokumentu oraz Rodzajem rejestru.

Podczas wypełniania formularza zlecenia możliwe jest dodanie Notatek, Plików, Załączników oraz Zdjęć przez użycie jednego z przycisków nad sekcją Zlecenie przyjęcia do magazynu.


Formularz dopisania nowego Przyjęcia PZ składa się z trzech sekcji.

Sekcja nagłówek

Pierwszą sekcją jest sekcja Zlecenie przyjęcia do magazynu, gdzie polem wymaganym jest Kontrahent. W celu odfiltrowania wyników wyszukiwania, należy wpisać w polu ciąg składający się z przynajmniej dwóch znaków, które zawiera nazwa poszukiwanego kontrahenta, lista kartotek zostaje zawężona do pozycji spełniających warunek wyszukiwania.

Aby kontrahent widniał na liście wyboru musi istnieć co najmniej jedna kartoteka asortymentowa przypisana do niego. Dodatkowo w sekcji można wpisać Numer awizo oraz wybrać Priorytet dla zlecenia.

Sekcja pozycje

Kolejną sekcją jest sekcja Pozycje (składająca się z dwóch okien), należy w niej wybrać Asortyment. Pozycje listy zawierają tylko ten asortyment, który jest przypisany do wybranego kontrahenta. W celu odfiltrowania wyników wyszukiwania, należy wpisać przynajmniej dwa następujące po sobie znaki występujące w nazwie asortymentu.

W polu Ilość należy wpisać wymaganą ilość asortymentu. W polu Uwagi do pozycji można wpisać komentarz do wybranej pozycji. Następnie należy kliknąć na zielony przycisk Dodaj, co spowoduje dodanie pozycji do zlecenia - pojawi się ona w tabeli poniżej.

Kliknięcie na przycisk X w pierwszym polu tabeli danych skutkuje usunięciem pozycji ze zlecenia.

W sekcji Podsumowanie, w polach Ilość artykułów i Ilość sztuk zostaną automatycznie obliczone sumy wybranych artykułów oraz sztuk.

W polu Uwagi można zawrzeć dodatkowy komentarz dotyczący całego zlecenia.

Po wypełnieniu pól, należy z lewej strony paska nad formularzem kliknąć na przycisk Bufor lub Zapisz.

Zlecenia zapisane przez wybór opcji Bufor zostaną wyświetlone w rejestrze Zlecenia przyjęć ZPZ bufor, natomiast zlecenia zapisane przez wybór opcji Zapisz zostaną wyświetlone w rejestrze Zlecenia przyjęć ZPZ oczekujące.

Funkcje dodatkowe dokumentu