Import danych kartotek

Importowanie danych dotyczących kartoteki

Importowanie danych z pliku MS Excel jest jednym z przydatnych narzędzi, które ułatwiają wprowadzanie lub aktualizację informacji w programie magazynowym. W przypadku kartotek towarowych (asortymentu), dostawców, odbiorców oraz lokalizacji magazynowych (miejsc składowania), import danych z pliku Excel pozwala zaoszczędzić czas i uniknąć błędów wynikających z ręcznego wprowadzania informacji.

Przygotowanie pliku Excel

Przed rozpoczęciem importu danych, należy przygotować plik Excel z odpowiednimi kolumnami i danymi. W przypadku kartotek towarowych, można zawrzeć informacje takie jak nazwa produktu, kod towaru, opis, cena, jednostka miary itp. Dla dostawców i odbiorców, można uwzględnić nazwę firmy, dane kontaktowe, adresy, numer NIP itp. Natomiast w przypadku lokalizacji magazynowych, można uwzględnić kod lokalizacji, opis, pojemność, typ regału itp.

Uruchomienie procesu importu

W programie magazynowym istnieje dedykowana funkcja do importu danych z pliku Excel. Aby uruchomić ten proces, należy wybrać odpowiednią opcję w menu lub panelu administracyjnym. Następnie, program poprosi użytkownika o wybranie pliku Excel z danymi.

Import danych możliwy jest tylko w formacie xls. 

W celu zaimportowania pliku, użytkownik musi wybrać plik poprzez wskazanie ścieżki dostępu, następnie nacisnąć przycisk importuj dane.

Weryfikacja i aktualizacja danych

Po zakończeniu procesu importu, zaleca się dokładną weryfikację zaimportowanych danych. Użytkownik powinien sprawdzić, czy dane zostały poprawnie zaimportowane i czy nie ma żadnych błędów lub brakujących informacji. W razie potrzeby, można dokonać ręcznej aktualizacji lub uzupełnienia danych w programie magazynowym.

Importowanie danych z pliku MS Excel do programu magazynowego jest skutecznym sposobem na szybkie wprowadzenie lub aktualizację informacji dotyczących kartotek towarowych, dostawców, odbiorców oraz lokalizacji magazynowych. To efektywne rozwiązanie, które pozwala zaoszczędzić czas i minimalizować ryzyko błędów. Dzięki temu, zarządzanie magazynem staje się bardziej efektywne i precyzyjne.

WMS import danych z excela

Standardowe importy danych

Pozycja menu Import kartotek pozwala na import kartotek w formie plików xls. Zostanie wyświetlone okno, zawierające submenu z czterema typami rejestrów kartotek do wyboru: 

Każdemu importowi program automatycznie nadaje numer referencyjny, który może być używany do odniesienia się do tego importu w przyszłości.

Aby poprawnie zaimportować dane, nazwy kolumn w pliku .xls muszą być takie same, jak nazwy kolumn w rejestrze programu. To oznacza, że dane w pliku .xls powinny być odpowiednio zmapowane do kolumn w programie, aby informacje zostały poprawnie zaimportowane do właściwych pól.

Warto zaznaczyć, że import danych jest możliwy tylko w formacie xls. Inne formaty mogą nie zostać rozpoznane i nie będą mogły być zaimportowane.

Procedura zaimportowania pliku jest prosta - użytkownik musi wybrać odpowiedni plik poprzez wskazanie ścieżki dostępu do niego na swoim komputerze. Następnie, po wybraniu pliku, wystarczy nacisnąć przycisk "importuj dane", aby program rozpoczął proces importowania danych z pliku do bazy danych.

Podczas importowania, program może wyświetlić informacje zwrotne, takie jak liczba zaimportowanych rekordów, ewentualne błędy czy ostrzeżenia dotyczące danych. Po zakończeniu importu użytkownik będzie miał dostęp do zaimportowanych danych w odpowiednich rejestrach programu (kontrahenci, odbiorcy, itp.).

Import kontrahentów - dostawców

Wybór pozycji submenu "Import kontrahentów - dostawców" otwiera okno, które umożliwia zaimportowanie pliku w formacie .xls zawierającego kartotekę kontrahentów.

Program automatycznie nadaje każdemu importowi numer referencyjny, który może być przydatny w późniejszym odniesieniu się do tego importu.

Aby poprawnie zaimportować dane, użytkownik musi upewnić się, że nazwa kolumny w pliku .xls odpowiada nazwie kolumny w rejestrze programu. Innymi słowy, nazwy kolumn w pliku .xls powinny być takie same, jak nazwy kolumn w rejestrze programu, aby dane były odpowiednio zmapowane i zaimportowane do właściwych pól.

Procedura zaimportowania pliku jest prosta - użytkownik musi wybrać odpowiedni plik poprzez wskazanie ścieżki dostępu do niego na swoim komputerze. Następnie, po wybraniu pliku, wystarczy nacisnąć przycisk "importuj dane", aby program rozpoczął proces importowania danych z pliku do bazy danych.

Podczas importowania, program może wyświetlić informacje zwrotne, takie jak liczba zaimportowanych rekordów, ewentualne błędy czy ostrzeżenia dotyczące danych. Po zakończeniu importu użytkownik będzie miał dostęp do zaimportowanych danych w rejestrze kontrahentów-dostawców programu.

Import kartotek towarowych

Wybór pozycji "Import kartotek towarowych" z submenu otwiera okno, które umożliwia zaimportowanie pliku w formacie .xls zawierającego kartotekę towarową.

Okno importu kartotek towarowych będzie podobne do tego przedstawionego na zdjęciu. Program automatycznie nadaje każdemu importowi numer referencyjny, co pomaga w identyfikacji importu.

Aby poprawnie zaimportować dane, ważne jest, aby nazwy kolumn w pliku .xls były takie same, jak nazwy kolumn w rejestrze kartotek towarowych programu. W ten sposób dane z pliku zostaną właściwie zmapowane do odpowiednich pól w bazie danych programu.

Procedura zaimportowania pliku jest prosta. Użytkownik musi wybrać odpowiedni plik poprzez wskazanie ścieżki dostępu na swoim komputerze. Następnie, po wybraniu pliku, wystarczy nacisnąć przycisk "importuj dane", aby program rozpoczął proces importowania danych z pliku do bazy danych programu.

Podczas importowania, program może wyświetlić informacje zwrotne, takie jak liczba zaimportowanych rekordów, ewentualne błędy czy ostrzeżenia dotyczące danych. Po zakończeniu importu użytkownik będzie miał dostęp do zaimportowanych kartotek towarowych w odpowiednich rejestrach programu.

Import lokalizacji

Wybór pozycji "Import lokalizacji" z submenu otwiera okno, które umożliwia zaimportowanie pliku w formacie .xls zawierającego kartotekę lokalizacji.

Okno importu lokalizacji będzie podobne do tego przedstawionego na zdjęciu. Program automatycznie nadaje każdemu importowi numer referencyjny, co pomaga w identyfikacji importu.

Aby poprawnie zaimportować dane, ważne jest, aby nazwy kolumn w pliku .xls były takie same, jak nazwy kolumn w rejestrze kartotek lokalizacji programu. W ten sposób dane z pliku zostaną właściwie zmapowane do odpowiednich pól w bazie danych programu.

Procedura zaimportowania pliku jest prosta. Użytkownik musi wybrać odpowiedni plik poprzez wskazanie ścieżki dostępu na swoim komputerze. Następnie, po wybraniu pliku, wystarczy nacisnąć przycisk "importuj dane", aby program rozpoczął proces importowania danych z pliku do bazy danych programu.

Podczas importowania, program może wyświetlić informacje zwrotne, takie jak liczba zaimportowanych rekordów, ewentualne błędy czy ostrzeżenia dotyczące danych. Po zakończeniu importu użytkownik będzie miał dostęp do zaimportowanych kartotek lokalizacji w odpowiednich rejestrach programu.

Import odbiorców

Wybór pozycji "Import odbiorców" z submenu otwiera okno, które pozwala zaimportować plik w formacie .xls zawierający kartotekę odbiorców.

Okno importu odbiorców będzie podobne do tego przedstawionego na zdjęciu. Program automatycznie nadaje każdemu importowi numer referencyjny, aby ułatwić identyfikację importu.

Aby poprawnie zaimportować dane, ważne jest, aby nazwy kolumn w pliku .xls były takie same, jak nazwy kolumn w rejestrze kartotek odbiorców programu. W ten sposób dane z pliku zostaną właściwie zmapowane do odpowiednich pól w bazie danych programu.

Procedura zaimportowania pliku jest prosta. Użytkownik musi wybrać odpowiedni plik, wskazując jego ścieżkę dostępu na swoim komputerze. Następnie użytkownik musi wskazać, dla którego z kontrahentów chce zaimportować dane (może być to np. już istniejący kontrahent w programie). Po wybraniu pliku i kontrahenta, wystarczy nacisnąć przycisk "importuj dane", aby program rozpoczął proces importowania danych z pliku do bazy danych programu.

Podczas importowania, program może wyświetlić informacje zwrotne, takie jak liczba zaimportowanych rekordów, ewentualne błędy czy ostrzeżenia dotyczące danych. Po zakończeniu importu użytkownik będzie miał dostęp do zaimportowanych kartotek odbiorców w odpowiednich rejestrach programu.