Zestawienia

Dokumenty magazynowe miesięcznie

Opcja "ZESTAWIENIA" w module magazynowym umożliwia wygenerowanie zestawień dotyczących dokumentów magazynowych zarejestrowanych w określonym czasie. Zestawienia te są prezentowane w postaci hierarchicznego drzewa, gdzie poszczególne węzły reprezentują poszczególne miesiące, a podwęzły zawierają informacje o typie dokumentu magazynowego.

Po wybraniu konkretnej pozycji menu, system wyświetla zestawienie tabelaryczne, które prezentuje szczegółowe informacje o poszczególnych pozycjach dokumentów magazynowych danego miesiąca i typu dokumentu. Dane te są generowane dynamicznie i obejmują informacje takie jak numer dokumentu, data, kontrahent, opis, ilość, jednostka miary itp.

Dzięki tej funkcjonalności użytkownik może szybko przeglądać i analizować zarejestrowane dokumenty magazynowe w wybranych okresach czasu. Zestawienia tabelaryczne pozwalają na łatwą identyfikację i porównanie danych, co ułatwia analizę operacji magazynowych oraz podejmowanie decyzji związanych z zarządzaniem magazynem.

Dokumenty magazynowe miesięcznie

Zastosowanie

Pozycja menu "Zestawienia" umożliwia podgląd typów dokumentów z konkretnych miesięcy w magazynie. Po wybraniu tej opcji, w oknie zestawień zostaje wyświetlone hierarchiczne drzewko po lewej stronie.

Aby wygenerować zestawienie dla konkretnego roku, miesiąca i typu dokumentu, należy postępować zgodnie z poniższymi krokami:

Po wykonaniu tych kroków, w oknie zestawień zostanie wyświetlony rejestr dokumentów utworzonych w danym miesiącu dla wybranego typu dokumentu. Rejestr ten zawiera szczegółowe informacje o poszczególnych dokumentach, takie jak numer dokumentu, data, kontrahent, opis, ilość, jednostka miary itp.

Dzięki tej funkcjonalności użytkownik może dokładnie analizować rejestry dokumentów magazynowych dla określonych miesięcy i typów dokumentów, co ułatwia monitorowanie operacji magazynowych oraz analizę danych w wybranych okresach czasu.


Kolumny tabeli

Tabelaryczne zestawienie pozycji dokumentów magazynowych zawiera informacje dotyczące poszczególnych pozycji znajdujących się w dokumentach magazynowych. Poniżej opisuję zawartość poszczególnych kolumn:


Te kolumny zawierają różne informacje dotyczące poszczególnych pozycji w dokumentach magazynowych, takie jak numer dokumentu, data wystawienia, typ dokumentu, nazwa towaru, ilość, miejsce składowania, informacje o kontrahencie, uwagi, informacje o zapisach i wiele innych. 

Funkcje dodatkowe

Ta funkcja umożliwia użytkownikom podgląd szczegółowych informacji zawartych w wybranym dokumencie magazynowym bez konieczności otwierania go w innym programie. Użytkownicy mogą przeglądać zawartość dokumentu na ekranie i mieć wgląd w szczegóły operacji magazynowych.

Funkcje standardowe

Funkcje standardowe tabeli są dostępne zarówno w pasku narzędziowym ukrytym pod ikoną "hamburgera", jak i w menu kontekstowym, które jest wywoływane przez kliknięcie prawym przyciskiem myszy na tabeli. 

Kopiuj tekst zaznaczonej komórki tabeli

Pozwala na skopiowanie zawartości zaznaczonej komórki tabeli i umieszczenie jej w schowku. Skopiowany tekst można następnie wkleić w innym miejscu.

Filtruj dane w tabeli według wartości zaznaczonej komórki: Umożliwia filtrowanie danych w tabeli na podstawie wartości zaznaczonej komórki. Po wybraniu tej funkcji, tabela zostanie przefiltrowana, wyświetlając tylko wiersze zawierające wartość zaznaczonej komórki.

Pozwala na wyeksportowanie danych z tabeli do pliku Excel. Ten przycisk uruchamia proces eksportu, który umożliwia zapisanie danych tabeli w formacie XLSX lub XLS obsługiwanym przez program MS Excel.

Dodawanie notatek jest przydatną funkcją, która umożliwia dodawanie dodatkowych informacji, komentarzy lub wyjaśnień do dokumentów magazynowych. Uwagi mogą być wykorzystywane do zapisywania istotnych informacji, wskazywania szczegółów lub udzielania wskazówek, co ułatwia zarządzanie danymi i zapamiętywanie istotnych informacji. Informacje te dostępne są w programie dla wszystkich użytkowników i mogą być wyświetlane na mobilnych kolektorach danych (skanerach). W ten sposób użytkownicy komunikują sobie ważne treści dotyczące operacji magazynowych i procesów przyjęcia, wydania, składowania czy inwentaryzacji.

Dodawanie plików dokumentów pozwala na dołączanie plików, takich jak zdjęcia, dokumenty PDF, arkusze kalkulacyjne, itp., bezpośrednio do odpowiednich rekordów w programie. Ta funkcja umożliwia przechowywanie i udostępnianie dodatkowych materiałów związanych z danymi, co ułatwia organizację dokumentów w postaci drzewa katalogów. Fizycznie dla każdego dokumentu tworzony jest podkatalog (folder) gdzie gromadzone są pliki. Użytkownik może samodzielnie dodawać własne foldery gdzie zapisuje dowolne pliki skojarzone z danym dokumentem magazynowym.

Dodawanie załączników do dokumentów pozwala na dołączanie plików, takich jak zdjęcia, dokumenty PDF, arkusze kalkulacyjne, itp., bezpośrednio do odpowiednich rekordów w programie. Ta funkcja umożliwia przechowywanie i udostępnianie dodatkowych materiałów związanych z danymi, co ułatwia organizację dokumentów i zapewnia kompletność informacji w programie. W przeciwieństwie do funkcji PLIKI tutaj załączniki nie są organizowane w dodatkowe foldery, za to użytkownik może dodawać szybko załączniki metodą drag&drop.

Dodawanie zdjęć do dokumentów magazynowych umożliwia dołączanie obrazów bezpośrednio do rekordów w programie. Może to być przydatne na przykład w przypadku kartotek produktów, gdzie można przedstawiać zdjęcia produktów, wizualnie ułatwiając identyfikację i rozpoznawanie przedmiotów. Ponadto załączone zdjęcia do dokumentów mogą dokumentować sposób pakowania towaru, jakość otrzymanych dostaw itp. 

Wyświetla zdarzenia zapisane w bazie danych pokazując skojarzone zapisy zmian dotyczące bieżące rekordu, dokumentu czy kartoteki. Może być to historia obrotów asortymentu, kontrahenta czy tez historia zmian danych w bazie.