Wydania WZ

Wydania Wz

Dokumenty wydania zewnętrznego WZ to zestawienie zawierające informacje o wszystkich zapisanych dokumentach wydania w programie magazynowym. Wywołanie pozycji submenu "Wydania WZ" pozwala na wyświetlenie rejestracji wszystkich takich dokumentów.

W zestawieniu można oczekiwać różnych danych dotyczących poszczególnych wydań zewnętrznych, które zostały utworzone w systemie. Wszystkie te dane pozwalają na dokładne śledzenie, kontrolę i analizę wydań zewnętrznych w magazynie, co ułatwia zarządzanie zapasami i logistyką.

Kolumny w tabeli

Te kolumny pozwalają na szczegółowe śledzenie i zarządzanie dokumentami wydania zewnętrznego WZ, w tym ilościami towarów, kontrahentami, datami, a także informacjami logistycznymi. Jest to ważne narzędzie dla skutecznego zarządzania magazynem i zapewnienia sprawnego procesu wydawania towarów.

Polecenia dostępne na pasku narzędzi


Nowy dokument wydania WZ: Pozwala na dodanie nowego dokumentu wydania WZ, czyli zlecenia wydania zewnętrznego.

Podgląd

To polecenie pozwala na podgląd szczegółowych informacji dotyczących dokumentu wydania WZ. Po wybraniu tej opcji użytkownik może obejrzeć zawartość zlecenia w formie podglądu.

Dokumenty

Polecenie "Dokumenty" otwiera formularz pozwalający na uzupełnianie danych związanych z dokumentem wydania zewnętrznego (WZ). Formularz ten umożliwia zapisanie następujących informacji:

Formularz umożliwia wprowadzenie tych danych, co pozwala na uzupełnienie szczegółowych informacji związanych z danym dokumentem WZ przed zapisaniem go w systemie.

Pobierz plik

Polecenie "Pobierz plik" umożliwia pobranie pliku z danymi w formacie "Dokument Excel" lub "Dokument CSV". Zawartość tabeli w pliku będzie prezentować informacje o towarach. Oto opis kolumn w tej tabeli: 

Te dane w pliku mogą być wykorzystane do analizy, raportowania, czy importu do innych systemów, umożliwiając skuteczne zarządzanie zapasami i kontrolę magazynową. 

Usługi

W rejestrze dokumentów polecenie "Usługi" w pasku poleceń pozwala na zarządzanie usługami dodatkowymi wykonanymi w związku z realizacją danego zamówienia. Polecenie to umożliwia wprowadzanie, edycję oraz przeglądanie usług magazynowych.

Usługi dodatkowe, które są odnotowywane za pomocą tego polecenia, mogą obejmować różnego rodzaju prace lub usługi, które zostały wykonane w ramach obsługi danego dokumentu magazynowego. Na przykład może to być opakowanie, etykietowanie, segregowanie towarów czy inne działania związane z przyjęciem, magazynowaniem lub przygotowaniem towaru do dalszej dystrybucji lub dostawy.

Dzięki poleceniu "Usługi" użytkownik może precyzyjnie rejestrować i śledzić wszystkie usługi magazynowe związane z danym dokumentem, co ułatwia monitorowanie i kontrole nad procesami magazynowymi oraz pozwala na prawidłowe rozliczanie kosztów związanych z obsługą zleceń.

Użytkownik ma możliwość skorzystania z funkcji "Usługi", co pozwala na profesjonalne zarządzanie usługami dodatkowymi w magazynie, co z kolei przyczynia się do optymalizacji procesów magazynowych i podniesienia efektywności w zarządzaniu magazynem.

Podpis

Polecenie "PODPIS" w programie umożliwia dodanie elektronicznego podpisu osoby odpowiedzialnej w formie graficznej reprezentacji. Podpis ten jest generowany za pomocą urządzenia z dotykowym ekranem, takiego jak tablet czy telefon, co pozwala pracownikowi na złożenie swojego podpisu bez użycia tradycyjnego papieru. Obrazek z podpisem jest zapisywany w formie elektronicznej i zostaje trwale powiązany z rekordem w bazie danych, czyli związany z konkretnym dokumentem. 

Podpis w tym kontekście nie jest klasyfikowany jako podpis kwalifikowany ani zaufany, czyli nie posiada pełnej wartości prawnej. Jest to jednak użyteczne narzędzie do weryfikacji osoby odpowiedzialnej za dokonanie określonej czynności, na przykład za zatwierdzenie lub realizację dokumentu magazynowego. Wprowadzony podpis jest nieedytowalny i nie może zostać zmieniony po jego złożeniu, co zapewnia integralność i autentyczność złożonego podpisu.

Wydruk > dokument WZ

Generuje dokument magazynowy w formacie PDF, który można wydrukować na drukarce. Pozwala na wygenerowanie magazynowego dokumentu wydania zewnętrznego WZ na podstawie danych zapisanych w systemie.

Wydruk > karta wysyłkowa

Generuje dokument w formacie PDF, który można wydrukować na drukarce. Generuje kartę wysyłkową zawierającą informacje o wysyłce towarów.

Wydruk > lista wysyłkowa

Generuje dokument w formacie PDF, który można wydrukować na drukarce. Tworzy listę wysyłkową z informacjami o wysyłanych towarach.

Wydruk > etykieta GS1

Generuje dokument w formacie PDF, który można wydrukować na drukarce. Pozwala na wygenerowanie etykiety GS1, która jest standardem do kodowania danych na etykietach produktów w magazynach i logistyce.

Funkcje standardowe

Funkcje standardowe tabeli są dostępne zarówno w pasku narzędziowym ukrytym pod ikoną "hamburgera", jak i w menu kontekstowym, które jest wywoływane przez kliknięcie prawym przyciskiem myszy na tabeli. 

Kopiuj tekst zaznaczonej komórki tabeli

Pozwala na skopiowanie zawartości zaznaczonej komórki tabeli i umieszczenie jej w schowku. Skopiowany tekst można następnie wkleić w innym miejscu.

Filtruj dane w tabeli według wartości zaznaczonej komórki: Umożliwia filtrowanie danych w tabeli na podstawie wartości zaznaczonej komórki. Po wybraniu tej funkcji, tabela zostanie przefiltrowana, wyświetlając tylko wiersze zawierające wartość zaznaczonej komórki.

Pozwala na wyeksportowanie danych z tabeli do pliku Excel. Ten przycisk uruchamia proces eksportu, który umożliwia zapisanie danych tabeli w formacie XLSX lub XLS obsługiwanym przez program MS Excel.

Dodawanie notatek jest przydatną funkcją, która umożliwia dodawanie dodatkowych informacji, komentarzy lub wyjaśnień do dokumentów magazynowych. Uwagi mogą być wykorzystywane do zapisywania istotnych informacji, wskazywania szczegółów lub udzielania wskazówek, co ułatwia zarządzanie danymi i zapamiętywanie istotnych informacji. Informacje te dostępne są w programie dla wszystkich użytkowników i mogą być wyświetlane na mobilnych kolektorach danych (skanerach). W ten sposób użytkownicy komunikują sobie ważne treści dotyczące operacji magazynowych i procesów przyjęcia, wydania, składowania czy inwentaryzacji.

Dodawanie plików dokumentów pozwala na dołączanie plików, takich jak zdjęcia, dokumenty PDF, arkusze kalkulacyjne, itp., bezpośrednio do odpowiednich rekordów w programie. Ta funkcja umożliwia przechowywanie i udostępnianie dodatkowych materiałów związanych z danymi, co ułatwia organizację dokumentów w postaci drzewa katalogów. Fizycznie dla każdego dokumentu tworzony jest podkatalog (folder) gdzie gromadzone są pliki. Użytkownik może samodzielnie dodawać własne foldery gdzie zapisuje dowolne pliki skojarzone z danym dokumentem magazynowym.

Dodawanie załączników do dokumentów pozwala na dołączanie plików, takich jak zdjęcia, dokumenty PDF, arkusze kalkulacyjne, itp., bezpośrednio do odpowiednich rekordów w programie. Ta funkcja umożliwia przechowywanie i udostępnianie dodatkowych materiałów związanych z danymi, co ułatwia organizację dokumentów i zapewnia kompletność informacji w programie. W przeciwieństwie do funkcji PLIKI tutaj załączniki nie są organizowane w dodatkowe foldery, za to użytkownik może dodawać szybko załączniki metodą drag&drop.

Dodawanie zdjęć do dokumentów magazynowych umożliwia dołączanie obrazów bezpośrednio do rekordów w programie. Może to być przydatne na przykład w przypadku kartotek produktów, gdzie można przedstawiać zdjęcia produktów, wizualnie ułatwiając identyfikację i rozpoznawanie przedmiotów. Ponadto załączone zdjęcia do dokumentów mogą dokumentować sposób pakowania towaru, jakość otrzymanych dostaw itp. 

Wyświetla zdarzenia zapisane w bazie danych pokazując skojarzone zapisy zmian dotyczące bieżące rekordu, dokumentu czy kartoteki. Może być to historia obrotów asortymentu, kontrahenta czy tez historia zmian danych w bazie.